កម្រងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ចតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ២០១៩
កម្រងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ជាឯកសារដែលផលិតចេញមកពីទិន្នន័យមូលដ្ឋានឃុំ សង្កាត់ជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ប្រភពទិន្នន័យ​មូលដ្ឋាន​ឃុំ សង្កាត់ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ​២០១៨
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តពោធិ៍សាត់ ឆ្នាំ២០១៩ 1405 KB Download
No Image ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តត្បូង​ឃ្មុំ ឆ្នាំ២០១៩ 1367 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តព្រៃវែង ឆ្នាំ២០១៩ 6752 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្ពព្រះ​សីហនុ ឆ្នាំ២០១៩ 963 KB Download
No Image មាន​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តសៀមរាប ឆ្នាំ២០១៩ 6780 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តកោះកុង ឆ្នាំ២០១៩ 4969 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តកំពង់ធំ ឆ្នាំ២០១៩ 5572 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តឧត្តមានជ័យ ឆ្នាំ២០១៩ 1766 KB Download
No Image មាន​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តស្ទឹង​ត្រែង ឆ្នាំ២០១៩ 1334 KB Download
No Image ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ឆ្នាំ២០១៩ 5849 KB Download
No Image ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្ត​កំពង់ចាម ឆ្នាំ២០១៩ 5614 KB Download
No Image ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តកណ្តាល ឆ្នាំ២០១៩ 5694 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្ត​បាត់ដំបង ឆ្នាំ២០១៨ 7335 KB Download
No Image ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្ពព្រះវិហារ ឆ្នាំ២០១៩ 1658 KB Download
No Image 24_ឯកសារព័ត៌មាន​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តប៉ៃលិន ឆ្នាំ២០១៩ 1236 KB Download
No Image 23_ឯកសារព័ត៌មាន​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តកែប ឆ្នាំ២០១៩ 1606 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តស្វាយរៀង ឆ្នាំ២០១៩ 4532 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តរតនគីរី ឆ្នាំ២០១៩ 4636 KB Download
No Image ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ឆ្នាំ២០១៩ 9294 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តតាកែវ ឆ្នាំ២០១៩ 5321 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច រាជធានីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០១៩ 6966 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តមណ្ឌលគីរី ឆ្នាំ២០១៩ 1290 KB Download
No Image ​ស្ថានភាពស្តីពី សេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តក្រចេះ ឆ្នាំ២០១៩ 1314 KB Download
No Image ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឆ្នាំ២០១៩ 1693 KB Download
No Image ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ច ខេត្តកំពត ឆ្នាំ២០១៩ 4186 KB Download
អគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ( M & E)
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​ នៃគ.អ.ច.ក.
MTR-២០១១
កម្រងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ចតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ២០១៩
គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី​ការរៀបចំផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​តាមវិស័យ
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
IDPoor
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល
MPSP
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២៣
CSDG
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨
Cambodia VNR
AOP
វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
អគ្គាធិការដ្ឋាន
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​វិទ្យាសាស្រ្ត​និងបច្ចេកវិទ្យា
អំពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា