ចំណងជើងព៍តមាន សង្ខេប
ក្រសួងផែនការ (MOP) ដែលជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីផែនការនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (TWG-PPR) សូមអញ្ជើញអ្នកឬតំណាងរបស់អ្នក។ (No Image)
ព្រឹត្តិការណ៍សិក្សារួមគ្នា (JLE) (No Image)
ក្រសួងផែនការ (MOP) ដែលជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីផែនការនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (TWG-PPR) សូមអញ្ជើញអ្នកឬតំណាងរបស់អ្នក។ (No Image)
ក្រសួងផែនការ (MOP) ដែលជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីផែនការនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (TWG-PPR) សូមអញ្ជើញអ្នកឬតំណាងរបស់អ្នក។ (No Image)
ក្រសួងផែនការ (MOP) ដែលជាប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសស្តីពីផែនការនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ (TWG-PPR) សូមអញ្ជើញអ្នកឬតំណាងរបស់អ្នក។ (No Image)