កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល
ឧបករណ៍គោលនយោបាយសម្រាប់អនុវត្តដើម្បីសម្រេចបានអាទិភាពជាតិនានាដែលមានចែងក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ​និងកម្មវិធីគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០១៨-២០២០
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០១៨-២០២០ 69607 KB Download
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០២០-២០២២
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០២០-២០២២ 59504 KB Download
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល ២០១៩-២០២១
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ ឆ្នាំរំកិល ២០១៩-២០២១ 2645 KB Download
អគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ( M & E)
MTR-២០១១
កម្រងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ចតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ២០១៩
គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី​ការរៀបចំផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​តាមវិស័យ
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
IDPoor
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល
MPSP
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២៣
CSDG
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨
Cambodia VNR
AOP
វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
អគ្គាធិការដ្ឋាន
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​វិទ្យាសាស្រ្ត​និងបច្ចេកវិទ្យា
អំពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា