ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨
ផយអជ 2014-2018
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image NSDP 2014-2018 KH-Part 3 222 KB Download
No Image NSDP 2014-2018 KH-Part 1 1402 KB Download
No Image NSDP 2014-2018 KH-Part 2 1402 KB Download
No Image ផយអជ 2014-2018 KH 1402 KB Download
ផយអជ 2014-2018 សម្រាប់ Guideline
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image Guideline for NSDP 2014-2018 KH 213 KB Download
MTR 2016
រូបភាព ចំណងជើង ទំហំ សកម្មភាព
No Image NSDP-MTR 2016-KM 10155 KB Download
អគ្គនាយកដ្ឋានផែនការ
ការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃ ( M & E)
របាយការណ៍វឌ្ឍនភាព​ នៃគ.អ.ច.ក.
MTR-២០១១
កម្រងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ច សង្កមកិច្ចតាមបណ្តារាជធានី ខេត្ត ឆ្នាំ២០១៩
គោលការណ៍​ណែនាំ​ស្តីពី​ការរៀបចំផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អភិវឌ្ឍន៍​តាមវិស័យ
កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
IDPoor
កម្មវិធីវិនិយោគសាធារណៈ ៣ឆ្នាំរំកិល
MPSP
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៩-២០២៣
CSDG
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ (ផ.យ.អ.ជ) ២០១៤-២០១៨
Cambodia VNR
AOP
វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ
អគ្គាធិការដ្ឋាន
អគ្គលេខាធិការដ្ឋានប្រជាជននិងការអភិវឌ្ឍ
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​វិទ្យាសាស្រ្ត​និងបច្ចេកវិទ្យា
អំពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្តនិងបច្ចេកវិទ្យា