ចំណងជើងព្រឹត្តិការណ៍ សង្ខេប
ពិធីផ្សព្វផ្សាយក្របខ័ណ្ឌគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពកម្ពុជា ២០១៦-២០៣០ កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ (No Image)